Kemisk oxidation / svovlbrinte

resize_image-39

Svovlbrinte er meget giftigt og skadeligt for dyr og mennesker. Der skal derfor udvises stor forsigtighed ved omgang med dette stof.
I forbindelse med en stor byggesag, blev der ved udgravning til fundamenter, fundet store forekomster af svovlbrinte (op til 109 mg/l) i grundvandet, som blev sænket v.h.a sugespidsanlæg.
Vandet skulle udledes direkte til et havnebassin. Der var derfor behov for omdanne svovlbrinten inden udledningen.
H2o Nordic byggede på meget kort tid et oxidationsanlæg, således byggeprojektet ikke blev forsinket. Alt det oppumpede vand fra sugespidserne pumpes igennem renseanlægget, inden det ledes ud i havnen.
Anlægget er leveret til en af Danmarks største entrepenører.